Club Patí Barcelona

Històries del segle XVIII: la invenció dels patins en línia (primera part)

Versió en català

La invenció dels patins en línia (primera part)

La majoria de la gent pot pensar que el patí quad va ser desenvolupat anteriorment al patí en línia, però això no és cert. Els primers esforços de creació de patins sobre rodes van inspirar-se en els patins de gel i, per tant, les primeres propostes es van fer amb rodes disposades en línia.

La invenció de John Joseph Merlin

El Sr. Merlin va néixer el 1735 a Huy (Bèlgica, prop de Suro). Merlin fou un inventor d’instruments per a les matemàtiques i la música . El 1760 es traslladà a Londres. Allí hi va desenvolupar patins amb rodes de metall. Volia mostrar el seu invent durant un ball de màscares organitzat per la Sra. Cornely a casa de Soho Square. La seva intenció era tocar el violí tot patinant durant la festa. No obstant això, la festa es va acabar ràpidament perquè no podia frenar ni canviar de direcció amb els patins i, així, va colpejar un mirall de gran valor que es va trencar juntament amb el seu violí. Ell en va sortir ferit de gravetat. Aquest va ser el desafortunat final d’aquesta primera invenció del patí en línia.

La invenció dels patins en línia

Aquesta cara feia el primer que va atrevir-se a tocar el violí en patins

La invenció de Maximiliaan Lodewijk van Lede

El Sr. Lodewijk van Lede també va néixer a Bèlgica (Bruges) el 1759, però es traslladà ràpidament a París on hi treballà com a escultor. A l’Almanac De Gotha de l’any 1790 s’esmenta que va rebre una medalla per la seva invenció de patins de terra. Els patins tenien dues rodes, i les sabates anaven connectades a les cames mitjançant unes barres. Hi ha un quadre d’un patinador suís que va fer una demostració d’aquests patins, patinant des de l’Haia fins a Scheveningen i vist per milers d’espectadors .

La invenció dels patins en línia

Primera representació iconogràfica de patins sobre rodes. Ruta en patins des de l’Haia fins a Scheveningen.

A causa de l’època revolucionària a París l’inventor tornà a Bèlgica. Fou vist com un excèntric que patinava al llarg del riu al seu poble natal. Morí l’any 1834. Amb ell, el desenvolupament d’aquest patí en línia també va morir, però no pas el desenvolupament dels patins en línia en general.
Aquesta història continuarà. No obstant això, aquí queda aclarit que els primers patins de rodes foren en línia i són previs als tipus quad.

Interpretació lliure extreta de: “Rollermania” de Sam Nieswizski (escrit en francès).

__

English version

The invention of the inline skates (first Part)

Most people may think that the roller skate was developed earlier that the inline skate but that is not true. The first efforts to make skates with wheels were directed to make skates similar to skates for ice and therefore they made inline skates.

The invention of John Joseph Merlin

He was born in 1735 in Huy (Belgium close to Liege). He was an inventor of instruments for mathematics and music. In 1760 he moved to London . There he developed skates with wheels of metal. He wanted to show his invention during a Masked Ball organized by Mrs. Cornely in her house in Soho Square. He was skating and playing the violin at the same time during the feast. However the feast was quickly over because he could not break and change directions on the skates and so he hit against a mirror of great value that broke. He also ruined his violin and he got seriously injured. This was the unfortunate end of this first invention of the inline skate.

La invenció dels patins en línia

This is how it looked like the first one to play the violin in skates

The invention of Maximiliaan Lodewijk van Lede

He was also born in Belgium (Bruges) in 1759 but he moved quickly to Paris. There he worked as sculpture. In the Almanac De Gotha of the year 1790 it is mentioned that he got a medal for his invention of skates for on land. The skates had two wheels shoes and bars that were attached to the legs. There is a picture of Suisse skater who gave a demonstration of these skates, skating form The Hague to Scheveningen watched by thousands of spectators.

La invenció dels patins en línia

First iconographic representation of roller skating. Skating route from Hague to Scheveningen.

Because of the revolutionary time in Paris the inventor went back to Belgium. He was seen as an eccentric who was skating along the river in his village of birth. He died in 1834. With him the development of this inline skate also died as well but not the development of the inline skates in general. Another time I will continue this story. However as you see the roller skate was not in the picture at the beginning of the development of skates with wheels.

Free interpretation from Rollermania of Sam Nieswizski (it is written in French)